Rekrutacja


https://edukacja.powiat-sieradz.pl/ – Informacje do rekrutacji z powiatu

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Logowanie: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Technikum Nr 1

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ dodatkowe godziny dyrektorskie
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technik programista NOWOŚĆ opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. informatyka godz.dyr
Baza
angielski, niemiecki
j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka
Technik informatyk opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. informatyka godz.dyr
Baza FILM
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka
Technik geodeta opis
1. matematyka rozszerzona
2. geografia godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, geografia
Technik elektryk opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik energetyk opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik budownictwa opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik mechatronik opis
1.matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik architektury krajobrazu opis
1. matematyka rozszerzona
2. biologia godz.dyr
Prezentacja FILM
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, biologia
Technik ochrony środowiska opis
1.matematyka rozszerzona
2. chemia godz.dyr
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, chemia
Technik pojazdów samochodowych opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik mechanik opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Elektromechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Fryzjer opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, chemia  
Elektryk opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter sieci i instalacji sanitarnych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Blacharz samochodowy opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Mechanik motocyklowy opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Terminy rekrutacji:

L.p. Termin Czynność Miejsce
1 od 15 czerwca godz. 8:00
do 10 lipca 
godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami.
Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
  od 15 czerwca godz. 8:00
do 4 sierpnia
godz. 15:00
Wydawanie skierowań na badania lekarskie – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
2 od 26 czerwca godz. 8:00
do 10 lipca
godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Sekretariat uczniowski – p. 83 Sekretariat dyrektora
– p. 80
3 od 31 lipca
godz. 8:00
do 4 sierpnia
godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje Technikum – s.55 i 56 LO – s.51 BS I st. – s.51
4 12 sierpnia 2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Hol główny i strona internetowa szkoły
5 od 13 sierpnia godz. 8:00
do 18 sierpnia godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu** Technikum – s.55 i 56 LO – s.51 BS I st. – s.51
6 19 sierpnia 2020
do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Hol główny i strona internetowa szkoły

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.