Wskazówki dla zdających egzamin maturalny w 2020r.

Wskazówki dla zdających egzamin maturalny w 2020r.

  1. wejścia zdających do szkoły i sal egzaminacyjnych:

(jeśli zajdzie konieczność pozostawienia kurtki, torebki to zdający udają się do ITS – przygotowane są przezroczyste worki do ich spakowania i dalej schodami do góry (108-103) lub wracają przez patio i dołem do sal (110-12,48/matematyka/ub)

j.polski – 8.06.2020r. (pp)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
108 4 Ta1, 4Ta2 8.00
106 4 Tis, 4Ta1 8.10
105 4 Tis 8.20
104 3 LO, 4 Tis 8.30
103 3 LO 8.40

WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Ta2, 4 Ti 8.00
109 4 Ta2 8.10
114 4 Ti, 4 Tm 8.20
19 4 Tm 8.30
12 4 Te, ubT, ub LO 8.30
20 4 Tm, 4 Te 8.40

j.polski – 8.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
103 3 LO, 4 Tis, 4Ta2 13.20
104 4 Tm,4Te, ubT,ub LO 13.40

matematyka – 9.06.2020r. (pp)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
108 4 Ta1, 4Ta2 8.00
106 4 Tis, 4Ta1 8.10
105 4 Tis 8.20
104 3 LO, 4 Tis 8.30
103 3 LO 8.40
48 zwana salą 21 ub T, ub LO 8.00

WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Ta2, 4 Ti 8.00
109 4 Ta2 8.10
114 4 Ti, 4 Tm 8.20
19 4 Tm 8.30
12 4 Te, ubT 8.30
20 4 Tm, 4 Te 8.40

j.angielski – 10.06.2020r. (pp)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
108 4 Ta1, 4Ta2 8.00
107 4Ti 8.00
106 4 Tis, 4Ta1 8.10
105 4 Tis 8.20
104 3 LO, 4 Tis 8.30
103 3 LO 8.40

WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Ta2, 4 Ti 8.00
109 4 Ta2 8.10
114 4 Ti, 4 Tm 8.20
19 4 Tm 8.30
12 4 Te, ubT 8.30
20 4 Tm, 4 Te 8.40

j.angielski – 10.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
108 4 Ti 13.00
107 4Ti 13.10
106 4 Ta2, 4Ta1 13.10
105 4 Tis, 4Ta1 13.20
104 4 Tis 13.30
103 3 LO, 4Tis 13.40

WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Tm, 4 Te 13.10
109 4 Ti, 4Tm 13.20
114 4 Te, ub T, ubLO 13.30

matematyka – 15.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
108 4 Tm 8.00
106 4Ti, 4Tm 8.10
105 4 Ta2, 4Ti 8.20
104 4 Tis, 4Ta1 8.30
103 3 LO, 4Tis 8.40

WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Tm, 4 Te 8.10
114 4 Te, ub T, ubLO 8.30

biologia – 16.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 3 LO 8.15
114 4Ta2, 4Tm, 4Te, ubT, ubLO 8.30

wos – 16.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110 4 Tis 13.30

chemia – 17.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
12 3LO, 4Ta1, 4Ta2, ubT,ubLO 8.15

informatyka – 17.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
109 4 Tis 13.15
55 4Ti, 4Tis 13.00
56  4Ti 13.15
57 4 Ti 13.30

j.niemiecki – 18.06.2020r. (pp)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
107 ubLO, 4Ta1 8.30

geografia -19.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110  4Ta1,4 Ta2, 4Ti, 4 Te, ubT 8.30

fizyka  – 24.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110  4Ta1, 4Tis, 4 Ti, 4Tm 8.15
114 4 Tm, 4Te, ubT 8.30

historia – 24.06.2020r. (pr)

WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali zdający Godzina wpuszczania zdających do sal
110  4Tis, ubT 13.30
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego (EM)

1.1.[*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.[*]Zdający, uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.[*]Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6.[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. (kurtki, torebki będzie można zostawić w ITS
w przezroczystych foliowych workach)

1.7.[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9.[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10.[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.(sala 52)

1.11.[*][!]Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (sala 52) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5-metrowego odstępu).

2.3.[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

2.5.[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających)

2.7.[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m

2.9.[*]W przypadku EM zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.4.[*][!]W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 4.6.[*]Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7.[*]W przypadku EM, zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.8.[*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/wytyczne_cke_men_gis_plakat.jpg

3) Sposoby wyrażania wyników

1.Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

a. w części ustnej –w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:

·zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego
z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8. i otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

·zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego
z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a –niezależnie od uzyskanego wyniku

b. w części ustnej –są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:

·zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, następnie przekazał informację o woli przystąpienia do tego egzaminu
z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8 i otrzymał z tego egzaminu mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony

·zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego egzaminu, ponieważ nie spełniał

warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.

pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8  – W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
lub

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

4) Szczególne rozwiązania związane z uprawnieniami absolwentów roku 2020 w kolejnych latach przeprowadzania egzaminu maturalnego

1.Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:

a. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.

lub

b. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania,

lub

c. egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.

2.Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów
w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu
w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.

Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale:

a. nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.

b. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”)

c. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”), którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

3.Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.

4.Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

5. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą –przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w kolejnych latach szkolnych –wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu

5) Opłata za egzamin maturalny

W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:

a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo

b. na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik 31_1905) –
w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.