Wskazówki dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2020

Wskazówki dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 202

22 CZERWCA 2020 ETAP PRAKTYCZNY MODEL D

Jeśli zajdzie konieczność pozostawienia kurtki, torebki to zdający udają się do ITS – przygotowane są przezroczyste worki do ich spakowania i dalej przez patio do sali

Godz. 9.00      WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
12 (sala egz. nr 1 ) 2Tgo – RL.08 8.30
20 (sala egz. nr 2 ) 2Tba (+3Ta) – RL.21 8.30

Godz. 13.00    WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
21 Absolwenci –  B.36 12.40
21 Absolwenci –  R.08 12.40

23 CZERWCA 2020 ETAP PISEMNY

Jeśli zajdzie konieczność pozostawienia kurtki, torebki to zdający zostaną skierowani do odpowiedniej klasy – przygotowane są przezroczyste worki do ich spakowania i dalej do swojej sali egzaminacyjnej.

Godz. 10.00 – WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
108 3 Tom – MG.18 i MG.19 9.25
103 3 Ta – BD.29 9.30
104 3 Te – EE.24 9.35
104 3 Te – BD.17 9.35

Godz. 10.00 – WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
110 3 Ti – EE.08  Nr 1-15 9.30
114 3 Ti – EE.08  Nr 16-33 9.30
21 Absolwenci –  E.07 9.40
21 Absolwenci –  E.12 9.40

Godz. 10.00 – WEJŚCIE BOCZNE, OD UL. LESZKA CZARNEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
48 2Tgo – RL.08 9.25
49 3Tmg – BD.31 9.25
50 2Tba – RL.21 9.30
52 3a – MG.18 3b – MG.24 3b – BD.04 9.30

Godz. 12.00 – WEJŚCIE GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
106 3Tmg – EE.02 11.20
105 3Te – EE.05 11.30

Godz. 12.00 – WEJŚCIE BOCZNE, FURTKĄ OD STRONY PRZEDSZKOLA NR 4

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
20 3b – AU.21 11.25
20 3b – BD.05 11.25
20 3a – MG.12 11.25
21 3b – EE.02 11.30
21 3b – EE.05 11.30
12 Absolwenci E.08  E.23  M.12  R.08 11.35

Godz. 14.00 – WEJŚCIE BOCZNE, OD UL. LESZKA CZARNEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
52 Absolwenci E.14  E.19  E.24 13.30

25 CZERWCA 2020 ETAP PRAKTYCZNY MODEL DK

Godz. 12.00 – WEJŚCIE BOCZNE, OD UL. LESZKA CZARNEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
55, 56 Absolwenci E.14  11.40

Od 29 CZERWCA do 1 LIPCA 2020 ETAP PRAKTYCZNY MODEL WK

Godz. 8.00 i 16.00 – WEJŚCIE BOCZNE, OD UL. LESZKA CZARNEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
51 3Ti – EE.08  7.30 i 15.30

Od 29 do 30 CZERWCA ETAP PRAKTYCZNY MODEL W

Godz. 9.00 i 15.00 – WEJŚCIE BOCZNE, OD UL. LESZKA CZARNEGO

Nr sali Klasa – kwalifikacja Godzina wpuszczania zdających do sali
Gim 3Tmg – BD.31  8.30 i 14.30
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2020 r.

1.1.[*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.[*]Zdający, uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.[*]Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6.[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. (kurtki, torebki będzie można zostawić w ITS
w przezroczystych foliowych workach)

1.7.[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9.[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10.[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5-metrowego odstępu).

2.3.[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

2.5.[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających)

2.7.[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 4.6.[*]Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7.[*]Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.8.[*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej