Zasady odbioru świadectw w 2020 roku

 1. Uczeń może odebrać świadectwo tylko w wyznaczonym terminie (harmonogram dostępny na stronie).
 2. W szkole może przebywać uczeń oraz nauczyciel, który jest zdrowy, posiada środki ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki).
 3. W szkole może przebywać uczeń oraz nauczyciel, który nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych i nie miał kontaktu z żadną osobą zarażoną COVID-19, lub będącą na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Jeżeli uczeń lub nauczyciel zakończył przebywanie na kwarantannie lub był zarażony COVID-19 to musi okazać ujemny wynik badania, aby wejść do szkoły.
 5. Przed wejściem do szkoły uczeń oraz nauczyciel muszą zdezynfekować ręce.
 6. Uczniowie po wejściu do szkoły udają się do wskazanej w harmonogramie klasy, odbiera świadectwo a następnie udaje się do szatni – opróżnia szafkę i opuszcza szkołę.
 7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 8. Nauczyciel może mieć odkryte usta i nos tylko wtedy, gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z uczniem.
 9. Osoby, które nie mogą korzystać z maseczki muszą nosić przyłbicę.
 10. Ławki i krzesła po muszą być dezynfekowane.
 11. Drzwi do sal lekcyjnych muszą być otwarte.
 12. Należy korzystać tylko z wyznaczonych sal lekcyjnych.
 13. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 14. Na terenie szkoły nie można spożywać posiłków.
 15. Sale lekcyjne należy wietrzyć minimum raz na godzinę.
 16. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że stan zdrowia ucznia pogorszył się (wykazuje objawy chorobowe) należy go odizolować w sali nr 11 lub 13 oraz niezwłocznie poinformować rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Należy również poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.
 17.  W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń pełnoletni powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 18. Jeżeli nauczyciel stwierdzi u siebie pogorszenie stanu zdrowia to niezwłocznie musi przerwać konsultacje i powiadomić o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Uczniowie pozostają w sali dopóki nie zostaną wyprowadzeni przez dyrektora lub wicedyrektora. Należy również poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia nauczyciela – także pogotowie ratunkowe.
 19. Obszar, w którym poruszał się zainfekowany uczeń lub nauczyciel, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 20. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 21. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 22. Najważniejsze telefony:
  1. pogotowie ratunkowe – 999 lub 112,
  1. infolinia NFZ w sprawie koronowirusa – 800-190-590
  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu – (43) 822-36-85
  1. centrala szpitala jednoimiennego w Zgierzu – (42) 714-45-00
  1. sekretariat szkoły – (43) 827-17-85 lub (43) 822-40-22