Nauka od 4 maja 2021 do 16 maja 2021 roku

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. ……) zarządzam, co następuje:

§ 1
Od 4 maja 2021 do 16 maja 2021 roku wprowadza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu nauczanie zdalne w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym teoretycznym i praktycznym.

§ 2
1. Zajęcia zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik, z wyjątkiem przypadków opisanych w § 2 ust. 2÷4.
2. Od 4 maja 2021 roku zezwala się na prowadzenie zajęć z praktycznej nauki jazdy.
3. Od 4 maja 2021 roku zezwala się na naukę praktyczną zawodu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
4. Od 4 maja 2021 roku zezwala się na prowadzenie zajęć zawodowych organizowanych w formie zajęć praktycznych w szkole oraz w Centrum Edukacji Zawodowej w następujących klasach i zawodach:
a) 3A – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych;
b) 3B – fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik motocyklowy;
c) 2A – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych;
d) 3B – fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik motocyklowy;
e) 2gA – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych;
f) 2gB– fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
g) 1A – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy;
h) 1B – fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
i) 3Tba – technik budownictwa, technik architektury krajobrazu;
j) 3Ti – technik informatyk;
k) 3Tme – technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
l) 3Tsm – technik pojazdów samochodowych, technik mechanik;
m) 3Tgo – technik geodeta, technik ochrony środowiska;
n) 3Te – technik elektryk, technik energetyk;
o) 2Tgi – technik informatyk;
p) 2Tgso – technik pojazdów samochodowych, technik ochrony środowiska;
q) 2Tge – technik elektryk, technik energetyk;
r) 2Tgag – technik geodeta, technik architektury krajobrazu;
s) 2Tgbm – technik budownictwa, technik mechatronik;
t) 2Ti – technik informatyk;
u) 2Tbm – technik budownictwa, technik mechatronik;
v) 2Te – technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
w) 2Tsm – technik pojazdów samochodowych, technik mechanik;
x) 2Tag – technik architektury krajobrazu, technik geodeta;
y) 1Tbm – technik budownictwa, technik mechatronik;
z) 1Te – technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
aa) 1Tsp – technik pojazdów samochodowych;
bb) 1Tag – technik architektury krajobrazu, technik geodeta.

Jednocześnie przypominam, że w dniach od 4 do 7 maja w naszej szkole, ze względu na egzaminy maturalne, nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Z kolei zajęcia w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu odbywają się zgodnie z planem zajęć.